...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުއްޅަވައްފަލު ރަނިންނަށްވުން
"ކުއްޅަވައްފަލުރަނިންނަށްވުން" މ.
(މިސާލުބަހެއް) މީހަކު ދެރަކޮށް ހުރިއިރު ބޭނުންކުރި އެއްޗެއް، އެމީހަކު މޮޅުވީމާ ނޭނގޭކަމަށް ހެދިގެން އުޅެން ފެށީމާ ބުނާބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ