...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުއްލި
ނ.
(1) ލަތްކަކަށް ދަމައިގަތީމާ އަރާ ލޮޅުން.
(2) ލަކި.
(3) ނިކަން އަވަސް.
(4) ގުރުކާށި.
(5) ކައްލި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަޅޭއްފަޅޭއްޖަހައިގަތުން . ހަޅޭލައިގަތުން . ހައްކަޖެހުން . ހަމަބިމަށްފޭބުން . ހަސްކާ . ހާދިސާ . ހިކިހިތްވަރު . ހިކިހިތްވަރު އެރުން . ހިތްތެޅުން . ހީނގަތުން . ހީރުވަހައި ގޮވުން . ނައިރު . ނަގިލިކަސްމަތިންދިއުން . ރަންކޮކާ . ރާޅާޖެހުން . ރާސް . ރިއްސައިގަތުން . ރޮއިގަތުން . ބަނޑުހަލައިލުން . ބައްޑިޔަލަ . ބަޑިފަޅައިގެންދިޔުން . ބަޑިތަކުރުވިހޭރޭ އަލަފަތް އައިހެން . ބުއްރާސް . ބުއްރާސްޖެހުން . ބޮރި . ކަހައިގަތުން . ކަށިހިތްވަރު . ކަރުފޮޅު . ކަމަޅިފެޅުން . ކަސްމަތިން ދިނުން . ކަސްމަތިން ދިއުން . ކުރި ބިމުޖެހުން . ކުރުކުއްލި . ކުއްލިރާޅު . ކުއްލިރޯޅި . ކުއްލިކުޅުން . ކެހުންވަރު . ކެރިގަނޑު . ކެއްސައިގަތުން . ކެއްސުން . ކެވިއެރުން . ކޮށުން . ކޮށް . ކޮށްޖެހުން . އަންދައިގަތުން . އަރަފު . އަރިކަށީވިދުން . އައްސިފިލުވުން . އަވިދިއްލުން . އަތްމަތިފޮށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ