...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުއްޖާ
ނ.
(1) އުމުރުން ޅަމީހާ.
(2) ޒުވާންމީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނގާ . ހަންމޯ . ހަތްދުވަސްވުން . ހިކަ . ހިލޭހުރުން . ހުވަރޮދި . ނަންކިއުން . ނައްކަވާރު . ނައްކަވާރުރާޖާ . ނާށިފަތި . ރަހިމު . ރަނަ . ރަވޯ . ރަމަންރަމަންފޯލި . ރުޅިބޮއް . ރޮއިރޮއިކަރުނަފުޅު . ރޯނގާބަޑި . ރޯބަޑި . ބަރަވެލާ . ބާލިޣުވުން . ބުއްގުޑި . ބޮލެވާޅިޖެހުން . ބޯށިމަސް . ބޯބޮކުރިންލުން . ބޯވަމަސް . ބޯމަތިންއެއްލާރުއް . ކަތިލުން . ކިނދު . ކިނދުބޯ . ކިނދުކާށި . ކިނދުފާރު . ކިރުޖެއްސުން . ކުރޯ . ކުއްދާ . ކުދިން . ކޫދު . ކެކުރިފާކުރުން . ކޮއްޔަ . ކޮއްޔާ . ކޯޑިކުޅުން . އަރަތް . އަޑުފެޅުން . އުންބަކުޑި . އުރުތެރެ . އެލަންގަލަން . ވަރާވެރިކަން . ވާމަސް . ވިހުން . ވިހެއުން . މަލާފަތްމަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ