...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުފިބޮލި
ނ.
ބޮލީގެބާވަތެއް.
މިބޮލީގެ ކުލަޔަކީ ފަނޑު ކިސަޑު ކުލައެވެ.
މީގައި ކުދިތިކިތަކެއްހެން އުފުލިފައި ހުންނަ ތަންތަން ކޮޅު ހުރެއެވެ.
އެތަންތަންކޮޅުގެ ކުލަބޮލީގެ ކުލަޔަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް ކުލަގަދައެވެ.
މިބޮލީގެ ދެކޮޅުގައި ކަޅުކުލައިގެ ދެތިކިހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ