...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުފުރު
ނ.
(1) ކަލާނގެ ރަސްކަން ފުޅު ވޮޑިގެންވާކަން ޤަބޫލުނުކުރާ ނުކުރުން.
(2) ކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅާމެދު އިހާނެތިކޮށްބުނާ ބުނުން.
(3) ލިބޭ ނިއުމަތަށް ދެކޮޅުހަދާ ހެދުން.
(4) މަޖާޒު:
ކަމަކާހެދި މާބޮޑަށް އެދިގަނެގެން އުޅޭ އުޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މުރުތައްދު . މުރުތައްދުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ