...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުފުރުވުން
މ.
(1) ކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅު ވޮޑިވާކަން ގަބޫލުނުކުރުން.
(2) ކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅާމެދު އިހާނެތި ކޮށް ބުނުން.
(3) ލިބޭ ނިޢުމަތަށް ދެކޮޅު ހެދުން.
(4) މަޖާޒު:
ކަމަކާ ހެދި މާބޮޑަށް އެދިގަނެގެން އުޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ