...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުދިކުދިވުން
މ.
އެކީ އޮތްއެއްޗެއް ވަކިވަކިވެ އެތިއެތި ކޮޅަށްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނާހުނިވުން . ހުނިހުނިވުން . ފިނޑިފީށަށް އެރުން . ފުނޑުފުނޑުވުން . ތަޅައިގެންދިއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ