...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުލަބު
ނ.
(1) ޚާއްޞަ މަޤުޞަދަކަށްޓަކައި އެކުވެރިވެފައިވާ ޖަމާޢަތް.
(2) ޖަމާޢަތެއްގެ މީހުން ކުޅިވަރުކުޅެ ޚިޔާލުބަދަލުކޮށް ހަދާން ބައްދަލުކުރާ ގެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަރާތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ