...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުލަކޮކާމަސް
ޅުތަކުގެ ބޭރުމަތީގައްޔާއި ގުންޑޮޅިތަކާ ފަރުގައި އުފެދިފައިހުންނަ ހޮހަޅުތަކުގައި ދިރިއުޅޭމަހެކެވެ.
މުޅިމަހުގެ ހުރަހަށްވާގޮތަށް، ދޮންނާރިނގުކުލައާއި، ހުދުކުލައާއި ނޫކުލައިގެ ރޮނގުތަކެއް ހުރެއެވެ.
މަހުގެ ނިގޫ ފަތާއި ކުޑަ ކޮތަރިބައިގެ ކުލައަކީ ރީނދޫ ކުލައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ