...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުލަޖެހުން
މ.
(1) ކުލަހިފުން.
(2) ކޮންމެވެސް އެއްޗަކަށް ކުލަ ގިރުވައިގެން މީހުންގެ ގަޔަށް އުކުން.
(3) މަޖާޒު:
ކަމެއް ޙަޤީޤަތަކަށް ވަމުން އައުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަތްވުން . ކަޅުވުން . އަވިދޮންވުން . އެއްކުލަވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ