...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުލި
ނ.
(1) ތަނެއް، ނުވަތަ އެއްޗެއް ކިރިއްޔާއަށް ހިފުމުގެ ސަބަބުން ދޭންޖެހޭ އެއްޗެއް.
(2) ދުވަހު މަސައްކަތް ނުވަތަ ވަގުތީ މަސައްކަތްތެއް ކުރުވައިފައި ދޭ އަގު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައްގުލަންގަރު . ހޭނެޅި . ހޮޓާ . ބާޑަ . ބޮޔާރެންޓު . ކިރިއްޔާ . ކެންބޮނޑި . ކެންބޮންޑާ . ކެންމޮންޑާ . ކޭދުލި . ކޭސުލި . ވަރުވާކުރުން . ފޯޑި . ގޫކެންބޮންޑާ . ގެވަޑިވަރަވާ . ޔުރޭނިޔަމް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ