...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުސްތެޅުން
މ.
ކުޑަކުއްޖަކު ކަމަކަށް އެދިގެން ކުކުރުމާއެކު، ތަކުރާރުކޮށް ކިޔުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުއްޖެހުން . ކުސްޖެހުން . ފިލަކުއްޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ