...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުޑަ
ނއ.
(1) ބޮޑުގެ އިދިކޮޅު.
(2) ހުރިހައި މިނަކުން އަނެކައްޗަށްވުރެއުނި.
(3) ނ.
އަތްވާއި ވާރެއިން ރައްކައުވުމަށް ބޮލާއި ދިމާޔަށް ފޮޅުވާންގެންގުޅޭ މުށްގަނޑުލީ ސަތަރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަންބަނުން . ހަނި . ހަނިކަން . ހަނިވުން . ހަންމޯ . ހަންޑިހަތް . ހަންޑިކޮކާ . ހަރުކަށި . ހަރުކަށިވުން . ހަބުރު . ހަކަވެޅާ . ހަކުރުފޮނި . ހައިޑުރޯމީޓަރު . ހައްބުރު . ހައްވާމަހަ . ހަދަނޑިވަޅުލަވަ . ހަތަރުހިތި . ހަތާ . ހަތާވީސް ކިޔެވުން . ހަތިކޮޅު . ހަތޭލިކަށި . ހަތް . ހަތްކޮޅު . ހަތްމުދި . ހަލަނިކަން . ހަލަބޮލި . ހަލަބޮލިކަން . ހަލަބޮލިވުން . ހަލްކާ . ހާރުވާ ކެޔޮގަނޑުގައި ފަލައަރި ޖަހާނެ . ހާގޯށި . ހާޖިވެރިކަމު ދިޔުން . ހާޖިވެރިކަން . ހިހޫ . ހިހޫކުރުން . ހިހޫވުން . ހިނދުކޮޅެއް . ހިނި . ހިރިފާޅަ . ހިރިލުން . ހިބޮޅު . ހިކަ . ހިކަނދިތުންމިޔަރު . ހިކާ . ހިކިތަވާގައިލުން . ހިކުން . ހިއްލައިލުން . ހިމަބިހި . ހިމުންކުރުން . ހިމުންވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ