...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުޑަރިޔާ
ގެ ވައިތެރޭގައި އުޅަނދު، ކަނޑުހެޔަށް ނުބާއްވައި ދުއްވުމަށާއި، ހަޅައިގެ ގަދަވައިގައި ދުއްވުމަށެވެ.
އަދި ވައިމަޑުއިރު ބާރަށް ދުއްވުމަށްޓަކައި، އޮޑީގެ ކުރިއަށް ދައްސޫރައިގައި ދިއްކޮށް ތޫރިކޮޅުމަތީވަލުން ކުނބުކުރިޔަށް މިރިޔާ ނަގައިފައިހުރެއެވެ.
(2) ޖީބުރިޔާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ