...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުޑަކަން
ނއނ.
(1) ބޮޑުކަން މިބަހުގެ އިދިކޮޅު.
(2) ކޮންމެ މިނަކުން ވެސް އުނިކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނިކަން . ހިތްކޮށިކަން . ހިތްވަރުގަދަކަން . ރުންކުރުކަން . ރުޅިމަޑުކަން . ބޮޑުކަން . ކަނަދުކަ . ކަންފަތްވެން . ކަންފަސޭހަކަން . ކަޗަޑާކަން . ކާޅުކަން . ކާފަރުކަން . ކުރުކަން . ކޫދު . ކޫޒު . އަގުހެޔޮކަން . ވަޙްޝީކަން . މަދުކަން . މަޑިކަން . ފަނޑުކަން . ފަތިކަން . ފިރިހެންވަންތަކަން . ފުޅަކަން . ފޮނިމަޑުކަން . ފޮއްކަން . ދުރުހެލިކަން . ދޯހަޅިކަން . ތަންކޮޅު . ތުނިކަން . ތުއްތުކަން . ލަސްކަން . ލޮނުމަޑުކަން . ލޯއަނދިރިކަން . ސާދަލައްބައިގެ ކޮޅުގައި . ޒައްރެއްގެމިންވަރު . ޒާހިދުކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ