...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުޑަކުދިން
ނ.
(1) ފަނަރަ އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން.
(2) އުމުރުން ހަގު ކުދިން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންމޯ . ހާރުވާ ކެޔޮގަނޑުގައި ފަލައަރި ޖަހާނެ . ހީސި . ނޭކަވުން . ރަންނަ . ރައްކަލި . ރައްކަލިވުން . ރަވޯ . ރަމަންރަމަންފޯލި . ރަސްކަންކުރުން . ރޫހިއްޕިލިބާސް . ބަނޑުގޮއްވާކަށި . ބަން . ބަންވުން . ބަންގަޅިސް . ބަކުން . ބަކުންކިޔުން . ބައިބޯ . ބައިބޯކިއުން . ބައޭބައޭ . ބަތްކައްކާ . ބާ . ބާބަ . ބާކަލޯ . ބާއި . ބާއޮކަލޯ . ބާފޮތް . ބާސްކީލި ފައްޓަރު . ބާސްމާ . ބިމުސޫފި . ބިމެކަން . ބުހިލުން . ބުއް . ބުދުދަރި . ބޫން . ބޮނބިއޮޑި . ބޮނޑަލޯގަނޑަ . ބޮނޑިބަތްޖެހުން . ބޮއްބޯ . ބޮއްބޯކެޑާ . ބޮއްތައިލުން . ބޮލިރަވަ . ބޮޑުމާލި . ބޮޑެތިމީހުން . ބޯންދިނުން . ބޯބޮ . ބޯބޯ . ބޯބޯވުން . ބޯއްޓޯ . ޅަކާޅުވަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ