...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުޑަކޮޅުންވެސް ބަލައިނުލާނަން
"ކުޑަކޮޅުންވެސް ބަލައިނުލާނަން" (ގބ) ލޮލުގެ ކުޑަކޮޅުންވެސް ބަލައެއްނުލާނަމޭ ބުނުމަށް ނުރުހިގެން ބުނާގޮތެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުޑަކޮޅުންވެސް ބަލައިނުލާނަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ