...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުޑައަށި
ނ.
ދިވެހިގޮތަށް އަޅައިފައި ހުންނަ ގޭގޭގެ އުތުރު ދޮރުން ބޭރުގެއަށް ވަންނައިރު ކަނާއަތް ފަރާތުގައި ހުންނަ އަށި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޭރުގެ . ކުދައްޓާ . ކުދެއައްޓާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ