...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުޑަވުން
މ.
ހުރިހައި މިނަކުން އުނިވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނިވުން . ހަރުކަށިވުން . ހިހޫވުން . ހިކުން . ހިމުންވުން . ހިތްއަވަސްވުން . ހިތްވަރުއެލުން . ހީރިވުން . ހޭކުޑައިވުން . ރުންކުރުވުން . ރުޅިމަޑުވުން . ބާރުދޫވުން . ކަނިވުން . ކަންފަސޭހަވުން . ކަރުހިއްކުން . ކައްޗާވުން . ކަޗަޑާވުން . ކާޅުވުން . އައްސި . އައްސިވުން . އަގުހެޔޮވުން . އަގުނެތުން . އަގުފޭބުން . އަޑިއަށްދިއުން . އުނިވުން . އެނދުން . ވަރުފޭބުން . ވަރުދެރަވުން . ވައްލެހެރިވުން . ވަޙްޝީވުން . މައިތިރިވުން . މަދުވުން . މަޑުވުން . މޭހެޔޮވުން . ފަނޑުވުން . ފިރިހެންވުން . ދަތިވުން . ދިޔަވަރުހިކުން . ދެބަޖެހުން . ދޭރީވުން . ދޯހަޅިވުން . ތަންދަތިވުން . ތަންދޮރުކުޑަވުން . ތިލަވުން . ތުނިވުން . ލަސްވުން . ލޮނުމަޑުވުން . ގައުބަލިވުން . ޒާހިދުވުން . ޤަދަރުކުޑަވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ