...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުޓުވުން
މ.
މީހަކު ބަދުނާމުކޮށް އަނެކަކުގާތުގައި ވާހަކަދެއްކުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮލުކަށިހެފުން . ބޯހެފުން . އޮޑުވުން . ދެބަކޮށުން . ތޮށިޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ