...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކެހުންފިލުން
މ.
(1) ހަމުގައި ހުރި ހިރުވުން ފިލުން.
(2) އަނގަކެހުން ފިލުން.
(3) މަޖާޒު:
ދޭ ނަޞޭހަތެއް ނާހައިގެން ނުވަތަ ތިމާގައި ހުރި ނުރަނގަޅު އުޅުމަކުން ދެރަލިބުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ