...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކެއްސުންބަލި
ނ.
ވަކި ބާވަތެއްގެ ޖަރާސީމެއްގެ ސަބަބުން ފުއްޕާމެއަށް އަސަރުކޮށް ވަރަށް ބޮޑަށް ކެއްސާ ހަށިގަނޑު އަނަރޫފަވާ ބައްޔެއް.
މިބަލި މުޅި ހަށިގަނޑަށްވެސް ފެތުރިދާނެއެވެ.
މިއީ ގައިންގަޔަށް އަރާ ބައްޔެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިކިބަލި . ޓީ.ބީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ