...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކެވިއެރުން
މ.
ބޮނޑިވެ ގަނެގެން އުޅޭ ބަޔަކު މީހުން ނުވަތަ ދިރޭ އެއްޗެހިތަކެއް، ކުއްލިއަކަށް އެއްފަރާތަކަށް އެރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ