...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކެވުން
(1) ކައިއަވަދިވުން.
(2) ބަނޑު ފުރުން.
(3) އަރުން އެތެރެއަށް އެއްޗެއްދިއުން.
(4) ބަޔަކުމީހުން ނުވަތަ ދިރޭ އެއްޗެހިތަކެއް އެއްފަރާތަށް އެރުން.
(5) ދޯންޏަށް ނުވަތަ ލަގަރިއަށް އެންދާ ހުސްކޮށްލުން.
(6) އެއްތާކަށް ކޮށިކުރުން.
(7) ފަރުމާނުގައި ހަންޖާ ބެއްދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިދާޔަތް ދެއްވުން . ރަށްގޮވުން . ބުނުވުން . މިށިފިއުން . ފިޔުން . ދުންބުރުވުން . ގެއްލެނިކުރެއްވުން . ގޮށްމުށްކެވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ