...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކެފުން
(ހ) ކަތުރުން، ފޮއްޗާއި ކަރުދާހާއި ޓިނުފަދަ ތަކެތި ކެފުން.
(ށ) ފިޔޮއްސާއި، ކަޓަރުފަދަ އެއްޗަކުން އެއްޗެއް ކެފުން.
(ނ) ގޭސް، ނުވަތަ ލޭޒަރު ފަދަތަކެތިން ދަގަނޑުސީޓު ފަދަ ތަކެތިކެފުން.
(ރ) އަލިމަސްކަށިން ބިއްލޫރި ކެފުން.
(2) ހަށިގަނޑުން ބޮޑުކޮށްތަނެއް ކެނޑުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބައިކުރުން . ޅިޔަ . ޅިޔައެޅުން . ކެފުން . ކޮނޑުކެނޑުން . އޮޕަރޭޝަންކުރުން . ފައްތަރުލައި ބިލެތްކެފުން . ފިޔާދާކެފުން . ފެޅުން . ފޮތިފޮތިކުރުން . ތިން ފައްތަރުލައި ބިލެތްކެފުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ