...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކެތް
ނ.
(1) ލިބޭވޭންތަކަށް ޝަކުވާ ނުކޮށް ހުންނަ ހުރުން.
(2) ހިތުގައި އުފެދޭ އަސަރުތައް މަތަކޮށްގެން ހުންނަ ހުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިންމަތްތެރި . ހިންމަތްތެރިކަން . ހިތްއަވަސްވުން . ހިތްވަރުކުރުން . ނުކުޅަދާނަ . ނުކުޅަދާނަވުން . ބަރުދާސް . ބަރުދާސްކުރުން . ބަރުދާސްތު . ކެއްކުރިމީހާއޭ ފުޅައްބުޑުގައިއޮވެ މަރުވީވެސް . ކެތްކުރިމީހާއަށް ހޫނުބޮނޑިބަތް . ކެތްކުރިމާހާއޭ ފުޅަށްބުޑުގައި އޮވެ މަރުވީވެސް . އުނދަގޫއުފުލުން . މަރަށްތެޅުން . މައިލަގޮނޑިޔަށް ކެތްނުވުން . ފަހުރޯދިގަދަވުން . ފުރާނަދާވަރުވުން . ދުޅަބަލި . ތައުރު . ތެރޭކަން . ތެޅިފޮޅިގަތުން . ތެޅިފޮޅުން . ތެކޭކަން . ތެއްރެ . ސަބުރު . ސަބުރުކުރުން . ސަބުރުވެރިކަން . ސަބުރުވެރިވުން . ޙިލްމު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ