...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކެތްކުރުން
މ.
(1) ޞަބްރުކުރުން.
(2) ހުށަހެޅޭ އުނދަގޫ ދަތި ކަންތަކުގެ މައްޗަށް ޝަކުވާނުކޮށް ހިތްހަމަޖައްސައިގެން ހުރުން.
(3) ލިބޭ ވޭނެތް ނުވަތަ ދަތިކަމެއް ބަރުދާސްތު ކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަރުދާސްކުރުން . އުނދަގޫއުފުލުން . ސަބުރުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ