...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކެތްތެރި
ނއ.
(1) ލިބޭ ވޭންތަކަށް ޝަކުވާ ނުކޮށް ހުންނަ.
(2) ހިތުގައި އުފެދޭ އަސަރުތައް މަތަކޮށްގެން ހުންނަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިންމަތްތެރި . ހިންމަތްތެރިކަން . ހިތްއަވަސްވުން . ހިތްވަރުކުރުން . މަރަށްތެޅުން . ފަހުރޯދިގަދަވުން . ތެރޭކަން . ތެކޭކަން . ސަބުރުވެރިކަން . ސަބުރުވެރިވުން . ޙިލްމު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ