...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކެތްތެރިކަން
ނއނ.
(1) ލިބޭ ވޭންތަކަށް ޝަކުވާނުކޮށް ހުންނަކަން.
(2ހިތުގައި) އުފެދޭ އަސަރުތައް މަތަކޮށްގެން ހުންނަކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތްއަވަސްވުން . މަރަށްތެޅުން . ތެރޭކަން . ތެކޭކަން . ސަބުރުވެރިކަން . ޙިލްމު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ