...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކެސެޓު
ނ.
(1) ކަމެއްގެ އަޑު ނުވަތަ މަންޒަރު ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ފަހުން ބޭނުންކުރެވޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރެކޯޑްކުރެވޭ ފީތާފަށެއް ލައްވާފައި އޮންނަ ފޮށި.
(2) މިފީތާފަށް އޮންނަ ފޮށި ލައްވައިގެން އަޑު އަހައި ރިކޯޑުކޮށް ހަދާ އާލާތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަލްބަމް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ