...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޭންޕު
ނ.
(1) ސިފައިންނަށް ތަމްރީންދިނުމަށް ބައިތިއްބާ ތަން.
(2) ވަގުތީ މަސައްކަތަށް ނުވަތަ ފަރުވާއަށް މީހުން އެއްތަނަކަށް އެއްކޮށްގެން އެމަސައްކަތް ހިންގާތަން.
(3) ދިރިއުޅުމަށް ނުވަތަ މަޑުކުރުމަށްޓަކައި ވަގުތީގޮތުން ހަދައިފައި ވާތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޭމްޕު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ