...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޭބަލް
ނ.
(1) ވަކިވަކި ދާފަރާ ލެވިގެން ދެނަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ނަރު އެއްތޮށިގަނޑެއްގެ ތެރޭގައި ހުންނަ 05 އެންޕިޔަރަށްވުރެ މަތީ އެންޕިޔަރު ހިފާވަރުގެ ކަރަންޓު ނަރު.
(2) ކޮންޕިޔުޓަރ ވިއުގައިގައި ބޭނުންކުރާ ނަރު.
(3) ޓީވީގެ ސިގްނަލް ފޮނުވުމަށް ޓީވީގެ ވިޔުގައިގައި ބޭނުންކުރާ ނަރު.
(4) ޓެލިފޯނު ވިޔުގައިގައި ދެނަރަށްވުރެ ގިނަނަރު އެއްދާފަރާއެއްގައި އެކުލެވޭނަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ