...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޭތަހިފުން
(1) އިރާއި ބިމާދެމެދަށް ހަނދުވަނުމުގެ ސަބަބުން އިރުންބައެއް ނުފެންނަ ގޮތްވުން.
ނުވަތަ ހަނދަށް ބިމުގެ ހިޔަނި އެޅުމުގެ ސަބަބުން ހަނދުގެ ބައެއް ނުފެންނަ ގޮތްވުން.
(2) (މަޖާޒު) ހިލޭ އަންހެނަކާއި ފިރިހެނަކާ ޢާއްމުކޮށް ފެންނަ ހިސާބުގައި ބައްދައިގަނެގެން ތިބުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ