...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮށި
ހުންނަ ބައި.
(41ދިރޭއެއްޗެހިތަކެއް) އެއްތާކަށް ބޮޑިވެގަންނަގަތުން.
(51) (ޏ..) ކުށްވެރިން ބަންދުކުރަންލާ އުޅުނު (ތަންތަން.6.) ނއ.
ތޫނު ނޫން.
(71) ވިސްނުންދެރަ.
(81) ނުފަރިތަ.
(91) ކޮށައިފައި ހުރި.
މިސާލު:
ކޮށިފޯއް.
(02) "ކޮށުން" މިބަހުގެ ނިމިނިމުނުކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނގުންފަރާ . ހިތްގައު . ހިތްގައުކަން . ހިތްގައުވުން . ހުރަމެއި . ހެރަހަ . ހެރަހަ އެރުން . ހޭވަތް . ހޮޅިކޮށި . ނަދޮޅުވައްގަނޑު . ރަނަހަމާދިކޮށި . ރިބުގުރުން . ރެއިގަނޑިކަނޑާވަޅި . ބަންޑާރަކޮށި . ބީރު . ބީރުކަން . ބީރުވުން . ބެއްދުން . ބޮޑުފަޓާސް . ބޯނުބައިވުން . ބޯކުޑަ . ބޯކުޑަވުން . ކައުންޓަރު . ކަފޭރާ . ކަތިވަޅިގެއްލި މަރިޔަނބުގެއްލި ކޮށި ދަނޑުވެސް ގެއްލުނީއެވެ . ކަޓަރު . ކުނބުކޮށި . ކުރުއްޕި . ކުޅިކޮށި . ކުޅިސަމާ . ކުޅިޖެހުން . ކެށެގަނޑޮ . ކެވުން . ކެތިބޯދޮށަށްއެޅުން . ކޮށި . ކޮށިގަނޑު . ކޮށިގަނޑުވަތް . ކޮށީ މީހުން . ކޮށީ ފާތިހާ . ކޮށީ ޖިންނި . ކޮށީހުން . އަބާރަނަ . އަބާރަނަމަތީބޮޑުލަވަ . އައްޑަނަކޮށި . އައްޑޫކޮށި . އެންވަތް . އެދުރުބޭކަލުން . އެދުރުކަން . އެދުރުދަނޑި . ވަޅަބެއްދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ