...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮށިކުރުން
މ.
(1) ތޫނުކަން ކުޑަކުރުން.
(2) އަނދެގެންހުރި އެއްޗެއް، ނުވަތަ ލާފައިވާ ލިބާސް މައްޗަށް އުފުލައި ބޮނޑިކޮށްލުން.
(3) ދަމާފައި ހުންނަ ފޮތިގަނޑު އުފުލައިލުން ނުވަތަ އެއްފަރާތް ކޮށްލުން.
(4) ދިރޭ އެއްޗެހިތަކެއް އެއްތަނަކަށް ބޮނޑިވާގޮތަށް އެއްކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރިބުގުރުން . ކެވުން . ގެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ