...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮށިގަނޑު
ޅާން ގެންގުޅޭ އޮޅައިލެވޭނޭހެން ގަތައިފައި އޮންނަ ބިތް.
(4) އެން ދިރުވައިފައި ބަހައްޓާން އޮނުން ބަނދެފައި ހުންނަ ކޮށި.
(5) ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށާއި މުދާ ދޫކުރުމަށާއި، މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށާއި، މީހުން ބަލައިގަތުމަށް ހޮޓާހޮޓަލާއި، ފިހާރަފިހާރައިގައި ހުންނަ ތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކައުންޓަރު . ވާވަތް . މަހާނަބަނުން . މަހާނަކޮށިގަނޑު . ތަފުރީލު . ތަލުކޮޅުވަތް . ލަގަރި . ސޭޓު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ