...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮށް
ނ.
(1) މާކަނާފަދަ ދޫނިސޫފާސޫފި ކުއްލިޔަކަށް ކޮށައި ގަންނަގޮތަކަށް ކިޔާނަން.
(2) ނަންއިތުރުން ކަންއިތުުރ ހެދުމަށް ބޭނުންކުރާ އަކުރެއް.
(3) (މަލިކު) ކުރެން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަ . ހަށަނަރަ . ހަށަބަސް . ހަށަވާދަކިޔުން . ހަށިފަސޭހަކޮށްލުން . ހަށިފުރާނޭވާލުން . ހަނދުވަރުމޫސުން . ހަނދޭގިރިބުރުރުމާ . ހަނގުރާމަ . ހަނޑަސް . ހަނޑަސްބުރި . ހަނޑުލުފުށް . ހަނޑޫހޮވުން . ހަނޑޫކަނޑާމޯ . ހަނަފަސްބިން . ހަނާ . ހަނާހުނިކުރުން . ހަނާކުރިހަވާދު . ހަނާކުރިމަސް . ހަނާކުރިފޯއް . ހަނާކުރުން . ހަނުހުރުން . ހަނުތެޅުން . ހަނޯބެރުން . ހަން . ހަންކެނޑުން . ހަންމަތަކުރުން . ހަންފީރު . ހަންގަނޑު . ހަންގަނޑުޖެހުން . ހަންޑިކާށި . ހަންޑިކުންނާރު . ހަރާންފަދަތޯއްޗެއް . ހަރިންމަ . ހަރިސަ . ހަރު . ހަރުބިހި . ހަރުބޭސް . ހަރުކޮށް . ހަރުފަތަށް އެރުން . ހަރުގަނޑު . ހަރުގެ . ހަރޮނގުހިކާ . ހަރޯދަ . ހަބަރުގަސް . ހަޅަޖެހުން . ހަޅިބައިން . ހަޅުތާލުކުރުން . ހަޅޭލައިގަތުން . ހަކުރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ