...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮށްޖެހުން
މ.
ރާބޮންޖާއި، މާކަނާ ފަދަ ތަކެތި ކުއްލިއަކަށް ކޮށައިގަތުން، ނުވަތަ ކޮށައިގަންނާން ތުން އެއްލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލޮޓެޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ