...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮނޑުއޮތްފުރޯ ވަލުންހޯދުން
"ކޮނޑުއޮތްފުރޯ ވަލުންހޯދުން" (މިސާލުބަހެއް) ތިމާގެންގުޅުނު އެއްޗެއް، ކައިރީގައިއޮއްވާ އެއެއްޗެއް ބޭއްވުނުތަން ހަނދާންނެތިގެން އެ އެއްޗެއް ހޯދާން އެތަންމިތަން ބެލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޮނޑުއޮތްފުރޯ ވަލުންހޯދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ