...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮނެކެއުން
މ.
(މަޖާޒު) (1) މަސައްކަތެއް ނުކޮށް އެކިމީހުން އަތުން އެކިދުވަހު ކެއުން.
(2) ދިރިއުޅޭނެ ޚާއްސަ ގޮތެއްނެތި އެގޮތް މިގޮތުން ކައިއުޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ