...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮން
އ.
(1) އޮޅުން ފިލުވުމަށް ކުރާ ސުވާލުގެ ކުރިއަށް ގެންނަ ލަފުޒެއް.
މިސާލު:
(ހ) ކޮންބައެއް.
(ށ) ކޮންތާކަށް.
(ނ) ކޮންއިރަކު.
(2) ނ.
ކަނބޯ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށި . ހަނދުމަސް . ހަނގުންފަރާ . ހަނާ . ހަނާއެޅުން . ހަނޯބެރުން . ހަރު . ހަރުބަސް . ހަކަ . ހަކުރު . ހައި . ހައްބަ . ހައްދޫކަނޑުފަނިގޮޅާ . ހަވަރަށްދެއްވުން . ހަވަރުހުއްޓިލެއްވުން . ހަވަރުތުންފުހި . ހަފޮޅުން އެތެރެވުން . ހަފޮޅުން އެތެރެވެއްޖިއްޔާ ބަޔެއް އޮންނާނެ . ހަތަރުފައިޖެހިގޮނޑި . ހަތާވީސް ކިޔެވުން . ހަތްހެއްތި . ހަތްއައްތަވާޅީންގާނެގުން . ހިނގައިލުން . ހިނގާލަންދިއުން . ހިނގާޞަލަވާތް . ހިނގުން . ހިރު . ހިރުދެމުން . ހިކިއަތަރު . ހިތި . ހިތުހުރިގޮތް . ހިތްގަދަ . ހިތްގަދަކަން . ހިތްގަދަވުން . ހިޔަނި . ހުރަސް . ހުރަސްއޮޅި . ހުރުން . ހުޅުއެޅުން . ހުޅުފަން . ހުކުރުފަނި . ހުއްބު . ހުވާސްނެތުން . ހުދުހުތްޕިލާ . ހޫރާލި . ހެދިހަނދު . ހެޔޮނުބައި . ހޭއެރުވުން . ނަނަށް ހެޔޮކުރާނީ ވަތުންނެވެ. . ނަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ