...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮންސެލްކަން
ނ.
(1) ދަށުދަރަޖައިގެ ސަފީރުކަން.
(2) އެއްދައުލަތަކުން އަނެއް ދައުލަތަކަށް ފޮނުވައިފައި ހުންނަ، އެފޮނުވި ދަޢުލަތުގެ ރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރިއާއި، އެހެނިހެން ކަންތައް ބަލަހައްޓާ ވަކީލުކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ