...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮންޓްރެކްޓްކުރުން
ތެއް ދިނުމަށް ދެފަރާތެއްގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވުމެއް ލިޔެ ސޮއިކޮށް އެއްބަސްވުން.
(2) ދެމީހެއްގެ ދެމެދުގައި ނުވަތަ ދެމީހުންނަށްވުރެ ގިނަބައެއްގެ މެދުގައި އެއްބަސްވުން.
(މިއެއްބަސްވުމަކީ ޤާނޫނު ޤަބޫލުކުރާ ނުވަތަ ޤާނޫނު ބާރުދޭ އެއްބަސްވުމަކަށް (ވާންވާނެއެވެ.)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަންޓަރަކުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ