...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮންޕިއުޓަރު
ބޭނުންކޮށްގެން ވަރަށް ހަލުއިކޮށް ހިސާބުހަދާ މެޝިނެއް.
މިމެޝިނަކީ އެއަށް މަޢުލޫމާތު ލެވޭނެގޮތަކާއި މަޢުލޫމާތު ރައްކާ ކުރެވޭނެ ބަޔަކާއި، ވިޔަހަދާ ބަޔަކާއި، މަޢުލޫމާތު ބޭރުކުރެވޭނެ ބައެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ މެޝިނެކެވެ.
މީގެ ވަރަށް ގިނަ ބާވަތްތައް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ