...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮރަ
ނ.
(ސ) ކޮރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދަލަ . ރަންކޮރަލި . ވަށައިކޮރުން . ވަދަކު ޖެހުނު ކޮރަކައްޔެއްހެން ދަމައި ގެންދިއުން . މާ . މުޑުވާލި . ފިރުއްކުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ