...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮރާހިނގުން
މ.
ފަޔަށް ލިބުނު ގެއްލުމެއްގެ ސަބަބުން އެއްފައި މައްޗަށް ޖެހެމުން ހިގުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ