...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮރުކޮކާހުއި
ނ.
ބާވަތެއްގެ ވިނައެއް.
މިބާވަތުގެ ވިނައިގެ ތެރޭގައި ކޮރުކޮކާ ގިނައިން އުޅެއެވެ.
މިއީ ބިލެތު ހުއިހެން ހުންނަ އެއަށްވުރެ ހިމަދިގު ވިނައެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިކުރާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ