...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮރުތަކުރުލަވަ
ނ.
ދަނޑިބެރާއި ދުންމާރީގެ ލަވައެއް.
މިއީ ހުކުރު ދުވަހު ހަތްފިޔަވަޅު ބެރުގެ ތިންބައި ލަވަ ތެރޭގައި ޖަހާ އުޅުނު ލަވައެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ