...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮރޮފިރޮނޑޮ
ާވަތެއް.
މިވައްތަރުގެ ރޮނޑުގެ ކަރުތާފަތްގަނޑުގެ ތެރޭގައި ކުރަތްޕެއް ކަހަލަ ކުދިކުދި ދިރޭ އެއްޗެހިތަކެއް ހުރެއެވެ.
ބާނާއިރު ބައެއް އެއްޗެހީގެ ކަރުތާފަތްގަނޑުން ބޭރުގައި މަރުވެގެން ތަތްވެފައިވެސް ހުރެއެވެ.
ކުލައަކީ ކަޅުކުލައެވެ.
ވައްތަރުވާނީ ކަޅު ރޮނޑާއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ