...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮޅު
ެއްގެ ނިމޭތަން ނޫނީ ފެށޭތަން.
(2) ކުޑަކަމާއި މަދުކަމުގެ މާނައިގައި ބޭނުންކުރާ ބަހެއް.
މިސާލު:
(ހ) ގާކޮޅެއް.
(ށ) އެތިކޮޅެއް.
(3) ބައެއް އެއްޗިއްސަށް މާތްކުރުމަށްޓަކައި އެތަކެތީގެ ނަމުގެ ފަހަތަށް ގެންނަބަހެއް.
މިސާލު:
(ހ) ހަށިކޮޅު.
(ށ) ގެކޮޅު.
(ނ) ފަތްކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަގެހުން . ހަށިކާހިސާބަ . ހަށިކާތަން . ހަށިކެއުން . ހަށިކޮޅުފުރާނޭވާފުޅުލެއްވުން . ހަނދުވަންހަ . ހަނދުވަރުމޫސުން . ހަނޑޫކަނޑާމޯ . ހަނާހިނދުން . ހަނި . ހަނިވަތް . ހަން . ހަންނޮޅުން . ހަންމުށި . ހަންޖާމުގޫ . ހަރަކާތް . ހަރާން . ހަރު . ހަރުކަށިކަން . ހަރުވުން . ހަޅިބައިން . ހަޅިބޭވުން . ހަޅުތާލު . ހަޅުތާލުކުރުން . ހައި . ހައިކަ . ހައިވާނިއްޔަތު . ހައިގަނޑު . ހައުޅާބައިން . ހައުޅާބައިންޖެހުން . ހައްވާމަހަ . ހަވެދަނޑިކާނަ . ހަވޭޑައިކާނަ . ހަމަނުޖެހުން . ހަމަފައިޖެހުން . ހަމަލަ . ހަމަޖެހުން . ހަތަރުކަންކަށި . ހަތަރުފަށްއެއްތެޔޮ . ހަތާވީސް ކިޔެވުން . ހަތިފަށް . ހަތުރު . ހަތޭލިކަށި . ހަތްބަހައްޓާދޮރާށި . ހަތްކޮޅުނެގުން . ހަތްއައްތަވާޅީންގާނެގުން . ހަލާދަނޑީގެ ދެކޮޅު ބަލާށެވެ. . ހަލުއި . ހަގުކަން . ހަސްނެތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ